Αξιολόγηση

1.   Οι μαθητές που αξιολογούνται από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι όσοι φοιτούν στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από 4 ετών μέχρι και 18).

 

2.   Εάν ο γονέας / κηδεμόνας επιθυμεί το παιδί του να επαναλάβει το νηπιαγωγείο (επαναφοίτηση) ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλει αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

3.   Όταν έρθει η σειρά του μαθητή για αξιολόγηση βάσει του αύξοντα αριθμού που αντιστοιχεί στην αίτησή του, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής:

-    Στέλεχος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επικοινωνεί με την οικογένεια και ορίζει την συνάντηση αξιολόγησης, όπου το παιδί θα εξεταστεί από παιδαγωγό ειδικής αγωγής και

ψυχολόγο. Παράλληλα, οι γονείς συναντώνται με τον κοινωνικό λειτουργό για τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού. Στη συνέχεια αν η διεπιστημονική ομάδα κρίνει ότι χρειάζεται, ορίζονται επιπλέον ραντεβού με λογοθεραπευτή ή/και παιδοψυχίατρο, ή παραπέμπει αρμοδίως.

 

-    Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και έχει συνεδριάσει η διεπιστημονική ομάδα ώστε να γίνει η διαφοροδιάγνωση, ενημερώνονται εκ νέου οι γονείς από το

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την διεπιστημονική ομάδα και ενημερώνονται για την επίδοση της γνωμάτευσης από το σχολείο.

 

-    Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πρέπει οι γονείς και το παιδί αντίστοιχα να προσέλθουν στην συνάντηση. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι

δυνατή η προσέλευση του γονέα ή και του παιδιού, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το κώλυμα που προέκυψε και να οριστεί νέα συνάντηση ΠΡΙΝ το προκαθορισμένο ραντεβού. Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση η αίτηση παραπομπής προς αξιολόγηση θεωρείται άκυρη.

 

4.   Αίτηση για αξιολόγηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση του γονέα και πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική

του ταυτότητα ή το διαβατήριο υποχρεωτικά. Εφόσον υπάρχουν,  θα πρέπει να καταθέσει σε φωτοτυπίες διαγνώσεις από άλλους δημόσιους φορείς / ιατρικές γνωματεύσεις. (Εάν πρόκειται για πρόβλημα υγείας).

 

5.   Αιτήσεις παραπομπής προς αξιολόγηση γίνονται καθημερινά από τις 09.00 – 14.00 στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είτε τηλεφωνικώς, είτε με την φυσική παρουσία του γονέα /

κηδεμόνα.

 

6.   Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, έγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το

κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς / κηδεμόνες του μαθητή, είτε προσωπική, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς / κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι γονείς / κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Β’/θμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι πλέον οριστική.

 

7.   Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών,

ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:

-     Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.

-     Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση).

-     Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).

-     Κινητικές αναπηρίες – χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα.

-     Διαταραχές ομιλίας λόγου.

-     Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία).

-     Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. (ΔΕΠ-Υ).

-     Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

-     Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

-     Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

-     Άλλες δυσκολίες(συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α).

-     Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα.