Αποστολή

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας, όπως και όλα τα άλλα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανά την επικράτεια, αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),  έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή (και) ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό και την περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα προτείνεται το σχολικό πλαίσιο στο οποίο είναι καλύτερα να φοιτήσει ο μαθητής (ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, παράλληλη στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία) και ενδεχομένως ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) για τον εκπαιδευτικό, στο οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή.

 

Η γνωμάτευση και το Ε.Ε.Π. αποστέλλεται από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στους γονείς και στο σχολείο. Εξυπακούεται πως ο φάκελος του μαθητή και όλα τα δεδομένα που τον αφορούν είναι αυστηρά απόρρητα και προσβάσιμα μόνο από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕIΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤH

 

Η διαδικασία υποβολής αίτησης από τους γονείς / κηδεμόνες του μαθητή περιγράφεται παρακάτω:

-    Οι γονείς / κηδεμόνες μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συζητούν προηγουμένως

με τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους για την αναγκαιότητα αξιολόγησής του από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

-    Το σχολείο ακολουθεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

 

-    Αν τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μαθητής εμφανίζει ενδείξεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση παραπομπής για αξιολόγηση,

αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στη διεύθυνση:  9ο χλμ. Χαλκίδος – Ψαχνών, περιοχή Δύο Βουνά Ν. Αρτάκης.

 

-    Ειδοποιούνται εγκαίρως από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τον ακριβή χρόνο (ημερομηνία και ώρα) της συνάντησης.

 

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά καταχώρησής τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για παράλληλη στήριξη ή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατό να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.